Hírek

Mit ír a törvény a vadkárról

A vadkárprobléma a károk mértékén túl, azért sem egyszerű kérdés, mert a felek viszonya sokszor megromlott és alapjaiban ellenséges. Ezért az érintettek egy kisebb része nem a megegyezést, hanem a pereskedést választja.

A vadkárra vonatkozó jelenleg hatályos jogi szabályozást az 1996. évi LV. törvény a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról (továbbiakban Vtv.) és a végre-hajtásáról szóló többször módosított 7/2010. (II.2.) FVM rendelet tartalmazza.

„83.  §  (1)  Vadkár, vadászati kár, valamint vadban okozott kárbecslést közép- vagy  felsőfokú  szakirányú végzettséggel és legalább ötéves szakmai gyakorlattal rendelkező személy végezhet. (2) A Vtv. 75. § (1) bekezdése alkalmazásában erdőgazdálkodásban okozott vadkár az erdősítésben a vad rágása, hántása, túrása, taposása, törése által a csemeték elhalását előidéző, vagy a csúcshajtás lerágásával, letörésével a csemeték fejlődését akadályozó,  továbbá  az  erdei  magok  elfogyasztása  által  a  természetes  erdőfelújulás elmaradását okozó károsítás. A kár pénzértékben történő megállapításához az erdő értékét kell alapul venni.

A 7/2010. (II. 2.) FVM rendelet 83. § (2) bekezdése definiálja a mezőgazdasági vadkár fogalmát:

„A Vtv. 75. § (1) bekezdésének alkalmazásában a mezőgazdaságban okozott vadkár a vad táplálkozása, taposása, túrása vagy törése következtében a szántóföldön, a gyümölcsösben és a szőlőben a mezőgazdasági kultúra terméskiesését előidéző károsítás.”

A Vtv. 78 § (1) bekezdése a vadászatra jogosultra ró kötelezettségeket. Kimondja, hogy gondoskodnia kell az elriasztásról, köteles értesíteni a földhasználót a kár bekövetkezésének közvetlen veszélye esetén. Továbbá a földhasználó hozzájárulásával vadkárelhárító berendezéseket telepíthet, illetve kötelezett a vadkár elhárításában való részvétel.

A másik oldalon a földhasználónak kötelessége hozzájárulnia a földjén felállított magaslesek kialakításához, vagy villanypásztorok építéséhez. Emellett aktív részvételt kell venni a kármegelőzésben, mint a magas növényzet lekaszálása, lőnyiladékok vágása, stb.

A vadkár történelemben levezetett jogszabályi alakulását követve, és a jelenlegi állapotot értékelve elmondható, hogy az állam tulajdonában lévő vad mezőgazdaságilag művelt területen bármiféle kárt okoz,

mint minden olyan megállapítható (igazolható) és mérhető káresemény, amely a vad táplálkozása, mozgása, területhasználata következtében a kultúrnövénybe (legyen az taposás, túrás, rágás, kifekvés stb.) terménykiesést idéz elő, akkor a vadászatra jogosultat vadkártérítési kötelezettség terheli.

A vadkárprobléma a károk mértékén túl, azért sem egyszerű kérdés, mert a felek viszonya sokszor megromlott és alapjaiban ellenséges. Ezért az érintettek egy kisebb része nem a megegyezést, hanem a pereskedést választja. A vadkárfelmérés módszertanának egységesítésére, és a felek közötti megegyezés elősegítése érdekében készült 2018-ban egy-egy egységes erdei, illetve mezőgazdasági felmérési útmutató. Az új anyag egyúttal javaslatokat tartalmaz a vadkárszakértővé válás jövőbeni feltételeire és a felsőfokú szakképzés követelményeire is. Az útmutatókat a NAK és az OMVK elfogadta, a jogszabályi előkészítést az AM végzi.

 

Forrás: magyarmezogazdasag.hu